REGULAMIN

W celu zapewnienia udanego pobytu, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przed wynajmem apartamentów. Warunkiem kompletnej rezerwacji jest zapoznanie się z tematem zaliczki, zrozumienie zasad i ogólnych warunków wynajmu. Rezerwując apartament najemca potwierdza, że zapoznał się z warunkami i prawami wiążącymi się z umową najmu.


1. Gospodarz
Właściciel mieszkań to firma APRAT4RENT, Zuzanna Ortmanns, ul. W. Zająca 19, 47-400 Racibórz.

2. Rezerwacja, umowy i płatności
Umowa najmu mieszkania jest uznana za kompletną, gdy zostanie sformułowana w formie pisemnej. Odbiór rezerwacji e-mailem, faksem lub listownie również stanowi wiążącą rezerwację. Umowa najmu jest czasowo zamknięta dla dni, tygodni lub miesięcy. Z zawarciem umowy zobowiązuje się obu partnerów do spełnienia jej warunków, niezależnie od czasu jej trwania. Po otrzymaniu rezerwacji, wyślemy e-mailem potwierdzenie rezerwacji oraz rachunek za cały okres wynajmu (czynsz jest płatny z góry). Numer konta zostanie podany w momencie rezerwacji. 50% kwoty brutto należy wpłacić na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych jako depozyt od najemcy. Kwota powinna wpłynąć w ciągu 2 dni roboczych na nasze konto i zostać zaksięgowana. Można również zapłacić gotówką w momencie przekazania mieszkania. Oczywiście, istnieje możliwość uzyskania pokwitowania. Koszt przelewu bankowego ponosi najemca. W momencie zakwaterowania cała cena wynajmu musi być uregulowana.


3. Odwołanie rezerwacji przez najemcę i koszty z tego wynikające
Najemca może zrezygnować z wynajmu w każdym momencie przed wygaśnięciem pisemnej umowy wiążącej. Odwołanie rezerwacji liczy się od dnia otrzymania dokumentu przez firmę APART4RENT.


Roszczenia odszkodowawcze mogą być rozłożone w czasie. Opłaty za anulowanie obliczane są w następujący sposób:
50 dni przed przyjazdem 0%
49-39 dni przed przyjazdem 25% kwoty
38-28 dni przed przyjazdem 50% kwoty
27-14 dni przed przyjazdem 80% kwoty
13-0 dni przed przyjazdem 100 % kwoty

Jeśli kwota odszkodowania z powodu rezygnacji jest niższa niż 50% zaliczki, którą uregulował najemca, różnica kwoty jest zwrócona najemcy tylko jeśli z wyprzedzeniem poinformował o tym pisemnie. Jeśli koszty rezygnacji będą wyższe niż wynosi 50% depozyt, przez najemcę regulowana jest jedynie różnica w kwotach.

4. Oddanie nieruchomości w dniu przyjazdu i wyjazdu
Najemca proszony jest o kontakt 1-2 dni przed podróżą do nas, aby uzgodnić przybliżony czas przekazania mieszkania. Mieszkanie przekazywane jest najemcy od 14:00 do 18:00. Zdanie mieszkania przez najemcę możliwe jest w godzinach od 8:00 do 12:00. W indywidualnych przypadkach mogą być zastosowane odstępstwa.

Po przekazaniu kluczy (drzwi wejściowe, klucz od piwnicy i klucze od apartamentu), opracowujemy z najemcą listę kontrolną, a także protokół transferu, w którym porównujemy rzeczywisty stan mieszkania na moment przyjazdu najemcy oraz stan mieszkania w momencie wyprowadzki.

Lista obejmuje stan mebli, zapasów, stan podłóg i posadzek kamiennych, stan łazienki (w tym sanitariów i armatury) oraz przyborów kuchennych. Najemca zobowiązuje się traktować wszystkie meble i wyposażenie mieszkania z należytą ostrożnością. Przed wyjazdem i zwrotem kluczy, spisywany jest protokół odbioru, tworzony według listy kontrolnej. Ewentualne uszkodzenia i ich naprawy oraz płatności za remonty, naliczane są na rachunek najemcy. Niezależnie od firmy czyszczącej, która podejmuje się sprzątania apartamentu co tydzień (w cenie), najemca w dzień wyjazdu pozostawia mieszkanie czyste według poniższych wytycznych:

pusty kosz, wyrzucone ew. butelki, utylizacja papieru, wymyte naczynia w szafkach kuchennych.

Jeśli klucz nie zostanie zwrócony w terminie lub zostanie zgubiony, zamek jest wymieniany po upływie uzgodnionego okresu najmu, na koszt najemcy. Nie ma zgody na umowne przedłużenie dzierżawy poza uzgodnionym okresem najmu, bez przedłużenia umowy.

Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania o wszystkich wydarzeniach czy wyrządzonych szkodach.
Najemca jest proszony o informowanie na temat działania zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
Najemca odpowiada za wszelkie szkody przez siebie spowodowane w trakcie trwania umowy najmu.
Najemca zobowiązuje się zapłacić za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, przebywające w apartamencie podczas jego najmu.

5. Odpowiedzialność właścicielem mieszkań
APART4RENT nie odpowiada za niedogodności użytkowania apartamentów wynikające ze zdarzeń losowych. Obniżenie cen jest niemożliwe. APART4RENT nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia, uszkodzenia mienia i ewentualne szkody losowe najemcy.

6. Prawa lokatora mieszkania
Korzystanie z nieruchomości, schodów lub windy oraz piwnicy najemca podejmuje na własną odpowiedzialność.

7. Warunki możliwości wejścia właściciela do mieszkania.
Jeśli to konieczne, właściciel ma prawo wejść do mieszkania bez zapowiedzi, na przykład w wypadku naruszenia regulaminu zobowiązującego najemcę, bądź wystąpienia wypadków losowych, narażających mieszkanie na szkody. Jeśli nie występują żadne wyjątkowe okoliczności, wizyta odbywa się wyłącznie po uprzedniej konsultacji z najemcą.

8. Kultura użytkowania apartamentu.
Apartamenty znajdują się w budynku mieszkalnym. Należy unikać w nich hałasu. Apartamenty są przeznaczone dla osób niepalących. Podobnie, utrzymywanie zwierząt domowych jest zabronione. Zarejestrowany najemca jest osobiście odpowiedzialny za wszystkich współlokatorów.
Liczba osób mieszkających w apartamencie jest określona i ograniczona w formularzu rezerwacji. Najemca zobowiązuje się zamknąć wszystkie okna po opuszczeniu domu, zgasić światło i podgrzewacz do zapewnienia ochrony przed zamarzaniem. Cisza nocna trwa od 22:00 do 7:00 rano. Dokonanie rezerwacji oraz podjęcie najmu zobowiązuje najemców do podporządkowania się zasadom wewnętrznym, a także zobowiązuje prawnie.

9. Dane personalne
Rezerwując apartament na www.apart4rent.pl dzierżawca wyraża zgodę, na wykorzystanie jego danych osobowych w celu spisania umowy najmu. Dane w bazie danych APART4RENT mogą być wykorzystane tylko w celu dokonania rezerwacji oraz ułatwienia procedur rozliczeniowych. Osoba, która dokonała rezerwacji, ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych.

10. Kaucja
APART4RENT zastrzega sobie prawo do pobierania od najemcy kaucji, która zostaje zwrócona klientowi w momencie wyjazdu, jeśli apartament jest wolny od uszkodzeń.

11. Wyłączenie
Od ogólnych warunków najmu oraz ustaleń ogólnych wyłącza się osoby niepełnosprawne. W takich przypadkach warunki omawiane są indywidualnie.

12. Postępowanie sądowe

Naruszenie umowy najmu oraz brak woli polubownego rozwiązania ewentualnego konfliktu, wiąże się z oddaniem sporu przez wynajmującego, pod jurysdykcję Sądu Okręgowego w Raciborzu.